2Rg 03:04
al patrulea a fost Adonia, fiul Haghitei; al cincilea a fost Şefatia, fiul Abitalei;
1Par 3
CAPITOLUL 3
Urmaşii lui David: regii lui Iuda.
1Fiii lui David, care i s'au născut în Hebron: Amnon, întâiul-născut, din Ahinoam Izreeliteanca; al doilea, Daniel, din Abigail Carmelita;
2al treilea, Abesalom, fiul Maacăi, fiica lui Talmai, regele Gheşurului; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei;
3al cincilea, Şefatia, din Abital; al şaselea, Itream, din Egla, femeia sa.
4Aceştia şase i s'au născut în Hebron. În Hebron a domnit David şapte ani şi şase luni, iar în Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani.
5Iată-i şi pe cei care i s'au născut în Ierusalim: Şimea, Şobab, Natan şi Solomon – patru –, din Batşeba, fiica lui Amiel;
6Ibhar, Elişama, Elifelet,
7Nogah, Nefeg, Iafia,
8Elişama, Eliada şi Elifelet; de toţi, nouă.
9Aceştia sunt, toţi, fiii lui David, în afară de fiii de la ţiitoare. [A fost] şi Tamara, sora lor.
10Fiul lui Solomon: Roboam; fiul acestuia, Abia; fiul acestuia, Asa; iar fiul acestuia, Iosafat;
11fiul acestuia, Ioram; al acestuia, Azaria; iar al acestuia, Ioaş;
12fiul acestuia, Amasia; al acestuia, Zaharia; al acestuia, Ioatam;
13fiul acestuia, Ahaz; al acestuia, Iezechia; iar al acestuia, Manase;
14fiul acestuia, Amon; iar al acestuia, Iosia;
15fiii lui Iosia: întâiul-născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Sedechia; şi al patrulea, Şalum.
16Fiii lui Ioiachim: Iehonia, fiul său; Sedechia, fiul său;
17iar fiii lui Iehonia au fost: Salatiel,
18Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.
19Fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei; fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania, precum şi sora acestora, Şelomit.
20Fiii lui Meşulam: Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia şi Iuşab-Hesed;
21fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiul acestuia, Refaia; al acestuia, Arnan; al acestuia, Obadia, iar al acestuia, Şecania.
22Fiii lui Şecania au fost şase: Şemaia, Hatus, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat;
23fiii lui Nearia, trei: Elioenai, Iezechia şi Azricam;
24fiii lui Elioenai, şapte: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani.