2Par 28:18
De asemenea, năvăliseră şi Filistenii în cetăţile ţinuturilor de la şes şi de la miazăzi ale lui Iuda şi luaseră Bet-Şemeşul şi Aialonul şi Ghederotul şi Soco, cu satele lor, şi Timna cu satele ei şi Ghimzo cu satele ei şi se aşezaseră acolo;
Am 1
CAPITOLUL 1
Preziceri asupra a cinci neamuri învecinate cu Israel.
1Cuvintele lui Amos, cele ce i s'au făcut a în Acarimul din Tecoa b, pe care el le-a văzut asupra Ierusalimului în zilele lui Ozia, regele lui Iuda, şi în zilele lui Ieroboam, fiul lui Ioaş, regele lui Israel c, cu doi ani înainte de cutremur d.
2Şi a zis:
„Grăit-a Domnul din Sion,
glasul Şi l-a ridicat din Ierusalim;
păşunile păstorilor au plâns,
vârful Carmelului s'a uscat e“.
3
Zis-a Domnul:
„Pentru cele trei păcate ale Damascului f
şi pentru cele patru
Eu nu-l voi face să-şi revină.
De vreme ce ei
tăiat-au cu ferăstraie de fier
femeile însărcinate din Galaad g,
4
foc voi trimite peste casa lui Hazael
şi va mistui temeliile lui Ben-Hadad
5
şi voi zdrobi zăvoarele Damascului
şi-i voi stârpi pe cei ce locuiesc în câmpia Aven
şi voi tăia'n bucăţi un trib din oamenii Haranului,
iar vestitul popor al Siriei va fi dus în robie,
zice Domnul.
6
Aşa grăieşte Domnul:
Pentru cele trei păcate ale Gazei h
şi pentru cele patru
nu-i voi face să-şi revină,
de vreme ce ei au robit robimea lui Solomon
ca s'o zăvorască în Idumeea.
7
Şi voi trimite foc pe zidurile Gazei
şi el îi va mistui temeliile.
8
Şi-i voi stârpi pe cei ce locuiesc în Aşdod
şi voi tăia'n bucăţi un trib din Ascalon
şi-Mi voi întinde mâna'mpotriva Ecronului,
iar cei rămaşi dintre Filisteni vor pieri,
zice Domnul.
9
Aşa grăieşte Domnul:
Pentru cele trei păcate ale Tirului
şi pentru cele patru
Eu nu-i voi face să-şi revină,
de vreme ce-au închis robimea lui Solomon în Idumeea
şi nu şi-au amintit de legământul fraţilor i.
10
Şi voi trimite foc pe zidurile Tirului
şi el îi va mistui temeliile.
11
Aşa grăieşte Domnul:
Pentru cele trei păcate ale Idumeii
şi pentru cele patru
Eu nu-i voi face să-şi revină,
de vreme ce cu sabie şi-a alungat el fratele
şi maică necinstit-a j pe pământ
şi a făcut din spaimă temei al mărturiei k
şi furia şi-a păstrat-o scânteie pentru ceartă.
12
Şi voi trimite foc peste Teman
şi el va mistui temeliile zidurilor lui.
13
Aşa grăieşte Domnul:
Pentru cele trei păcate ale fiilor lui Amon
şi pentru cele patru
Eu nu-i voi face să-şi revină,
de vreme ce ei au spintecat
femeile însărcinate ale Galaadiţilor
spre a-şi lărgi hotarele.
14
Şi voi aprinde foc pe zidurile Rabei
şi el îi va mistui temeliile
cu strigăt în ziua războiului
şi clătinată fi-va'n ziua nimicirii;
15
şi regii ei vor merge în robie
cu preoţii şi cu mai-marii laolaltă,
zice Domnul.