2Par 20:06
şi a zis: „Doamne, Dumnezeul părinţilor mei, oare nu Tu eşti Dumnezeu în cer, şi nu Tu domneşti peste toate împărăţiile neamurilor, şi nu în mâna Ta se află tăria şi puterea? şi este oare cineva care să-Ţi poată sta împotrivă?
Is 14
Întoarcerea din robie. Regele Babilonului se duce în iad. Despre Babilon, Asiria şi Filisteni.
1Şi Dumnezeu va avea milă de Iacob şi iarăşi îl va alege pe Israel şi ei se vor odihni în ţara lor; şi străinul a se va lipi de ei, de casa lui Iacob se va lipi.
2Şi neamurile îi vor lua şi-i vor duce în locul lor b; şi le vor moşteni şi se vor înmulţi pe pământul lui Dumnezeu cu slugi şi slujnice; şi cei ce i-au robit le vor fi robi şi pe cei ce i-au stăpânit îi vor stăpâni.
3Şi'n ziua aceea va fi că Dumnezeu te va odihni din mâhnirea şi din mânia ta şi din greaua robie în care le-ai robit.
4Iar plângerea aceasta o vei lua împotriva regelui Babilonului şi vei zice în ziua aceea:
– Cum s'a isprăvit cu hrăpăreţul
şi cum s'a isprăvit cu cel ce îmboldea!
5
Domnul a sfărâmat jugul păcătoşilor,
jugul principilor.
6
Lovind un neam întru mânie,
cu rană de nevindecat,
lovind un neam cu plagă plină de mânie,
care nu i-a cruţat,
el s'a odihnit în linişte.
7
Tot pământul strigă cu veselie;
8
până şi arborii Libanului s'au bucurat de tine,
cedrii Libanului, zicând:
– De când tu te-ai aşternut la odihnă,
nimeni nu s'a ridicat să ne taie! c
9
Iadul cel de jos s'a amărât întâmpinându-te;
laolaltă cu tine s'au sculat toţi uriaşii
care au stăpânit pământul,
cei ce i-au scos din scaunele lor
pe toţi regii neamurilor.
10
Toţi vor răspunde şi-ţi vor zice:
– Şi tu, ca şi noi, ai fost luat în robie,
şi tu te-ai numărat printre noi;
11
slava ta s'a pogorât la iad,
în iad ţi s'a pogorât veselia cea multă;
sub tine putrejune vor aşterne,
viermii ca o cergă te vor acoperi.
12
Cum a căzut din cer Luceafărul
cel ce răsărea dimineaţa! d
Cel ce tuturor neamurilor le trimitea porunci,
acum e zdrobit la pământ.
13
Dar tu ai zis în cugetul tău:
– În cer mă voi sui,
deasupra stelelor cerului îmi voi aşeza tronul,
pe muntele cel înalt voi şedea,
deasupra munţilor înalţi cei dinspre miazănoapte;
14
deasupra norilor mă voi ridica,
fi-voi asemenea Celui-Preaînalt...
15
Dar acum tu în iad te vei pogorî,
în chiar temeliile pământului.
16
Cei ce te vor vedea se vor mira de tine
şi vor zice:
– Oare acesta e omul care zguduia pământul
şi făcea regatele să tremure?
17
El e cel ce a pustiit o lume'ntreagă
şi i-a surpat cetăţile,
iar pe cei ce erau în robie nu i-a eliberat.
18
Toţi regii neamurilor au adormit în cinste,
fiece om la casa lui;
19
dar tu lepădat vei fi în munţi,
precum un stârv dezgustător,
la grămadă cu o droaie de morţi care au fost trecuţi prin sabie
în prăbuşirea lor spre iad.
20
Aşa cum haina mânjită cu sânge nu e curată,
tot astfel nici tu nu eşti curat,
fiindcă tu Mi-ai nimicit ţara şi Mi-ai măcelărit poporul;
tu nu vei dura în vreme veşnică,
tu, sămânţă rea.
21
Pregăteşte-ţi copiii să fie ucişi
pentru păcatele tatălui lor,
pentru ca ei să nu se ridice şi să coştenească pământul
şi să umple pământul de războaie.
22Şi Mă voi ridica împotriva lor – zice Domnul Atotţiitorul – şi numele lor îl voi nimici, şi rămăşiţa şi sămânţa; acestea zice Domnul.
23Şi voi pustii ţinutul Babilonului, aşa încât aricii să locuiască acolo, şi de nimic se va face, şi-l voi face groapă de nămol spre nimicire.
24
Acestea zice Domnul Atotţiitorul:
– Aşa cum am zis, întocmai va fi;
şi cum am plănuit, aşa va rămâne:
25
Să-i nimicesc pe Asirieni din pământul Meu
şi din munţii Mei;
şi fi-vor ei să fie călcaţi în picioare
şi jugul le va fi luat
şi luată va fi slava de pe umerii lor.
26
Acesta-i planul pe care Domnul l-a plănuit
asupra lumii în întregul ei;
şi aceasta este mâna cea ridicată
asupra tuturor neamurilor lumii.
27
Fiindcă cine oare va strica ceea ce Dumnezeu cel sfânt a plănuit?
iar mâna Lui cea înaltă, cine o va întoarce?
28În anul în care regele Ahaz a murit, cuvântul acesta s'a făcut:
29
Nu vă veseliţi, voi, cei de alt neam,
pentru aceea că jugul celui ce vă lovea s'a sfărâmat;
că din sămânţa şarpelui vor ieşi pui de aspidă,
iar din puii acestora vor ieşi şerpi zburători.
30
Şi cei săraci vor fi hrăniţi prin el
şi sărmanii se vor odihni în pace;
dar el cu foame îţi va omorî sămânţa,
iar rămăşiţa ta o va nimici.
31
Urlaţi, voi, porţi ale cetăţilor!;
să se tulbure cetăţile şi să strige,
şi chiar cei de alt neam, toţi;
că fum vine de la miazănoapte
şi nu-i nici o putinţă de scăpare.
32
Şi ce vor răspunde regii neamurilor?
Că Domnul a întemeiat Sionul,
şi prin El se vor mântui umiliţii poporului.