2Par 15:04
dar când ei se vor întoarce spre Domnul, Dumnezeul lui Israel, şi-L vor căuta, El li Se va descoperi.
Sol 1
CAPITOLUL 1
Adevărata înţelepciune, fără de care nu poate exista dreptate.
1
Iubiţi dreptatea a, voi, cei ce judecaţi pământul, b
gânduri drepte să aveţi despre Domnul
şi căutaţi-L cu inimă smerită,
2
că El Se lasă aflat de cei ce nu-L ispitesc c
şi Se arată celor ce-şi păstrează credinţa în El.
3
Căci gândurile viclene îndepărtează de Dumnezeu,
iar puterea Lui, dacă-i ispitită, îl mustră pe cel nemintos.
4
Înţelepciunea nu intră în sufletul viclean
şi nu sălăşluieşte în trupul supus păcatului. d
5
Căci Duhul Sfânt, învăţătorul e, fuge de vicleşug,
se retrage din faţa cugetelor nemintoase
şi se supără când nelegiuirea se apropie.
6
Înţelepciunea e un duh al iubirii de oameni,
dar nu-l lasă nepedepsit pe cel ce defaimă prin vorbele sale,
căci Dumnezeu e martorul rărunchilor lui f,
veghetorul fără greş al inimii sale,
şi tot ce vorbeşte limba aceluia, El aude;
7
căci Duhul Domnului umple lumea întreagă g
şi El, Cel ce ţine totul laolaltă h, cunoaşte orice şoaptă.
8
De aceea, grăitorul nedreptăţii nu se poate ascunde
şi dreptatea răzbunătoare nu-l lasă să-i scape.
9
Planurile nelegiuitului vor fi cercetate,
zvonul vorbelor sale va merge pân'la Domnul
pentru ca nedreptăţile lui să-şi afle pedeapsa.
10
O ureche geloasă i aude totul,
nu-i scapă nici chiar murmurul şoaptelor.
11
Păziţi-vă deci de murmurul zadarnic,
feriţi-vă limba de clevetire,
căci vorba pe furiş nu rămâne fără urmări,
iar gura mincinoasă îi aduce sufletului moarte.
12
Nu căutaţi moartea'n rătăcirea vieţii voastre
şi nu vă atrageţi asupră-vă pieirea prin fapta mâinilor voastre.
13
Căci nu Dumnezeu a făcut moartea,
nici că Se bucură de nimicirea celor vii.
14
El a făcut toate lucrurile pentru ca ele să vieze j,
făpturile lumii sunt mântuitoare,
în ele nu-i otravă de pieire,
puterea morţii nu domneşte pe pământ;
15
căci dreptatea e nemuritoare,
16
dar nelegiuiţii cheamă [moartea] prin semn şi prin cuvânt;
prietenă şi-o fac şi se topesc de dragul ei,
cu ea fac legământ,
vrednici cum sunt de-a-i fi părtaşi.