1Rg 29:04
Atunci căpeteniile Filistenilor s'au mâniat pe el şi i-au zis: „Dă-i drumul acestui om, să se ducă la locul lui, acolo unde l-ai pus tu, iar nu să vină cu noi la război şi să uneltească împotriva taberei. Fiindcă, la drept vorbind, cum o să se pună el bine cu stăpânul său? oare nu cu capetele acestor oameni?
1Par 12
CAPITOLUL 12
Vitejii care l-au urmat pe David.
1Iată-i pe cei care au venit la David în Ţiclag, la vremea când el încă fugea din faţa lui Saul, fiul lui Chiş; aceştia erau printre vitejii care l-au ajutat în luptă
2mânuind arcul şi cu dreapta şi cu stânga, aruncând pietre [cu praştia] şi săgeţi. Dintre fraţii lui Saul Veniaminitul:
3Căpetenia Ahiezer, Ioaş, fiul lui Şemaa din Ghibeea; Ieziel şi Pelet, fiii lui Azmavet, Beraca şi Iehu din Anatot;
4Işmaia Gabaonitul, viteaz printre cei treizeci şi căpetenie peste treizeci;
5Ieremia, Iahaziel, Iohanan şi Iozabad din Ghedera;
6Eluzai, Ierimot, Bealia, Şemaria şi Şefatia Harifianul;
7Elcana, Işia, Azareel, Ioezer şi Iaşobeam, Coreiţi;
8Ioela şi Zebadia, fiii lui Ieroham din Ghedor.
9Din Gad au trecut la David în pustie viteji puternici, războinici purtători de scuturi şi suliţe; aveau feţele ca o faţă de leu şi erau sprinteni cum e căprioara când aleargă pe munţi:
10Ezer, căpetenia; al doilea, Obadia; al treilea, Eliab;
11al patrulea, Maşmana; al cincilea, Ieremia;
12al şaselea, Atai; al şaptelea, Eliel;
13al optulea, Iohanan; al nouălea, Elzabad;
14al zecelea, Ieremia; şi al unsprezecelea, Macbanai.
15Aceştia erau căpetenii de oaste din fiii lui Gad; cel mai mic comanda o sută, cel mai mare comanda o mie.
16Aceştia sunt cei ce au trecut Iordanul în luna întâi, când el îşi iese din matcă, şi i-au alungat pe toţi cei ce locuiau în văi, spre răsărit şi apus.
17În ajutorul lui David au venit, de asemenea, şi o seamă din fiii lui Veniamin şi ai lui Iuda.
18Iar David a ieşit în întâmpinarea lor şi le-a zis: „Dacă aţi venit la mine cu pace, inima mea unească-se cu voi; dar dacă voi cu vicleşug [aţi venit] să mă vindeţi duşmanilor mei, atunci Dumnezeul părinţilor voştri să vadă şi să mustre!“
19Duh l-a îmbrăcat a atunci pe Amasai, căpetenia celor treizeci, şi a zis:
„Mergi tu şi poporul tău,
o, David, fiul lui Iesei;
pace, pace ţie
şi pace acelor ce-ţi ajută,
că Dumnezeul tău te-a ajutat!“
Şi i-a primit David şi i-a pus în fruntea oastei.
20Şi din Manase au venit unii la David, atunci când el şi Filistenii s'au ridicat cu război împotriva lui Saul; dar el nu le-a fost acestora de nici un ajutor, de vreme ce căpeteniile Filistenilor au auzit că se spunea: „Cu capetele acestor oameni se va întoarce el la stăpânul său Saul“. b
21Când David se ducea la Ţiclag, atunci au venit la el cei din Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu şi Ţiltai, căpetenii peste mii în Manase.
22Ei au luptat de partea lui David împotriva năvălitorilor, căci erau oameni vânjoşi şi comandanţi în oaste;
23zilnic veneau de partea lui David, până ce oastea a devenit mare ca oştirea lui Dumnezeu.
24Iată numele căpeteniilor de oaste care au venit la David, în Hebron, să-i încredinţeze regatul lui Saul, după cuvântul Domnului:
25Fii de-ai lui Iuda, care purtau scuturi şi suliţe: şase mii opt sute, iscusiţi în război;
26din fiii lui Simeon: şapte mii o sută;
27din fiii lui Levi: patru mii şase sute;
28Iehoiada, căpetenie din neamul lui Aaron, şi cu el trei mii şapte sute;
29şi Ţadoc, un tânăr voinic, cu douăzeci şi două de căpetenii din neamul tatălui său;
30din fiii lui Veniamin – fraţii lui Saul –: trei mii, căci mulţi dintre ei încă mai vegheau la paza casei lui Saul;
31din fiii lui Efraim: douăzeci de mii opt sute de viteji, vestiţi în neamurile părinţilor lor;
32din jumătatea tribului lui Manase: optsprezece mii, cei anume rânduiţi să-l facă pe David rege;
33din fiii lui Isahar, oameni înţelepţi care ştiau ce şi când trebuie să facă Israel: două sute; şi cu ei, toţi fraţii lor;
34din [tribul lui] Zabulon, oameni gata să iasă la luptă şi înarmaţi pentru război cu tot felul de arme: cincizeci de mii, ca să-l ajute pe David – şi nu cu mâinile goale;
35din [tribul lui] Neftali: o mie de căpetenii, şi cu ei treizeci şi şapte de mii de oameni cu scuturi şi suliţe;
36din [tribul lui] Dan, gata de luptă: douăzeci şi opt de mii opt sute;
37din [tribul lui] Aşer, gata să iasă în ajutor la luptă: patruzeci de mii;
38iar de peste Iordan, din [tribul lui] Ruben, precum şi Gadiţii şi din jumătatea tribului lui Manase: o sută douăzeci de mii cu tot felul de arme de luptă.
39Toţi aceştia, războinici căliţi în rânduiala ostăşească, au venit cu gând de pace la Hebron ca să-l facă pe David rege peste întregul Israel; dar şi ceilalţi din Israel, cu un singur cuget: să-l facă rege pe David.
40Şi au rămas acolo trei zile mâncând şi bând, fraţii lor anume pregătindu-se;
41dar şi vecinii lor – până chiar şi Isahar şi Zabulon şi Neftali – le aduseseră de-ale mâncării pe cămile, pe asini, pe catâri şi pe juncani: făină de grâu, legături de smochine, stafide, vin, untdelemn şi mulţime de viţei şi oi; că bucurie era în Israel.