1Rg 26:07
Aşa că David şi Abişai s'au strecurat noaptea în tabără; şi, iată, Saul dormea adânc în vatra taberei; suliţa îi era înfiptă în pământ, aproape de cap; iar Abner şi oamenii săi dormeau împrejuru-i.
2Rg 23
CAPITOLUL 23
Testamentul lui David. Vitejii săi.
1Iată ultimele cuvinte ale lui David: a
„Credincios este David, fiul lui Iesei,
şi credincios e omul pe care Domnul l-a ridicat
să fie unsul Dumnezeului lui Iacob;
frumoşi sunt psalmii lui Israel.
2
Duhul Domnului a grăit întru mine,
cuvântul Său a fost pe limba mea.
3
Zice Dumnezeul lui Israel:
Paznicul lui Israel mi-a vorbit,
parabolă a grăit:
Cum veţi întări printre oameni frica de Dumnezeu?
4
În dimineaţă e lumina lui Dumnezeu,
dimineaţa să răsară soarele
prin a cărui lumină a trecut [Domnul]
şi ca din ploaie otava pe pământ.
5
Căci casa mea nu-i astfel cu Cel-Tare;
căci veşnic legământ făcut-a El cu mine,
gata oricând,
de pază'n toată vremea;
că'ntreaga mântuire şi'ntreaga mea dorinţă:
din cel nelegiuit să nu răsară floare.
6
Aceştia toţi sunt ca un ghimpe scos:
ei nu cu mâna vor fi luaţi
7
şi om într'înşii nu se va trudi,
ci cu belşug de fier şi suliţe de lemn
şi'n foc vor arde'ntru ruşinea lor“.
8Iată acum numele vitejilor lui David b: Ioşeb-Basşebet Taşchemonitul, căpetenia peste o treime; el şi-a scos sabia împotriva a opt sute de oameni deodată.
9După el vine Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi, unul din cei trei viteji ai lui David; când acesta i-a înfruntat pe Filisteni, ei s'au adunat pentru luptă, iar oamenii lui Israel s'au ridicat.
10Acesta s'a ridicat atunci şi i-a lovit pe Filisteni până ce mâna i-a ostenit şi i s'a lipit de sabie; mare biruinţă a dat Domnul în ziua aceea, iar poporul s'a dus după el doar spre a-i aduna pe cei ucişi.
11După el vine Şama, fiul lui Aghe, din Harar. Când Filistenii s'au adunat la Lehi, unde era o ţarină semănată cu linte, şi când poporul a fugit de Filisteni,
12acesta a rămas neclintit în ţarină şi a scăpat-o bătându-i pe Filisteni. Atunci Domnul a dat biruinţă mare.
13Aceştia trei, din cei treizeci, s'au coborât şi au venit la David în peştera Adulam, când oastea Filistenilor tăbărâse în valea Refaim;
14David se afla într'un loc întărit, iar o unitate a Filistenilor se afla în Betleem.
15Şi David, aflându-se în lipsă, a zis: „Cine-mi va da apă din fântâna care este în Betleem, lângă poartă?“ (ceata Filistenilor aflându-se atunci în Betleem).
16Iar cei trei viteji au străpuns tabăra Filistenilor şi au scos apă din fântâna ce se află lângă poarta Betleemului şi au luat-o şi s'au întors la David, dar el n'a vrut s'o bea, ci I-a vărsat-o Domnului;
17şi a zis: „Departe de mine, Doamne, de a face una ca aceasta; voi bea eu sângele oamenilor care s'au dus punându-şi viaţa în cumpănă?“ Şi n'a vrut s'o bea. Aceasta au făcut cei trei viteji.
18Iar Abişai, fratele lui Ioab, fiul Ţeruiei, era întâiul între [alţi] trei; el a ridicat suliţa împotriva a trei sute, pe care i-a şi ucis; era renumit între cei trei;
19între cei trei era cel mai lăudat, şi a devenit căpetenie, dar el nu i-a ajuns pe [primii] trei.
20Benaia, fiul lui Iehoiada, era bărbat care făcuse fapte mari şi multe în Cabţeel; el i-a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel Moabitul şi tot el s'a coborât într'o groapă şi a ucis un leu pe vreme de iarnă.
21Tot el a ucis un egiptean, om chipeş, care avea în mână o suliţă cât o margine de scară; el însă s'a apropiat de el cu un toiag, a smuls suliţa din mâna egipteanului şi l-a ucis cu propria lui suliţă.
22Pe acestea le-a săvârşit Benaia, fiul lui Iehoiada, şi era renumit între cei trei viteji;
23între cei trei era slăvit, dar la cei trei [dintâi] n'a ajuns; iar David l-a pus peste sfetnicii săi.
24Iată numele celor viteji ai regelui David:
Asael, fratele lui Ioab, este unul din cei treizeci;
Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem;
25Şama Haroditeanul;
Elica Haroditeanul;
26Heleţ Paltianul;
Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa;
27Abiezer din Anatot;
Mebunai din Huşa;
28Ţalmon Ahohitul;
Maharai din Netofat;
29Heleb, fiul lui Baana, din Netofat;
Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea lui Veniamin;
30Benaia din Piraton;
Hidai din Nahali-Gaaş;
31Abi-Baal din Araba;
Azmavet din Bahurim;
32Eliahba din Şaalbon;
Ionatan, unul din fiii lui Iaşen;
33Şama din Harar;
Ahiam, fiul lui Şarar, din Arar;
34Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul unui Maacateean;
Eliam, fiul lui Ahitofel, din Ghilo;
35Heţrai din Carmel;
Paarai din Arba;
36Igal, fiul lui Natan, din Ţoba;
Bani din Gad;
37Ţelec Amonitul;
Naharai din Beerot, armaşul lui Ioab, fiul Ţeruiei;
38Ira din Iatir; Gareb din Iatir;
39Urie Heteul.
De toţi, treizeci şi şapte.