1Rg 21:05
Iar preotul i-a răspuns lui David, zicând: „Nu am la îndemână pâini obişnuite, ci doar pâini sfinte; din ele pot mânca tinerii slujitori, dar numai dacă s'au abţinut cel puţin de la femei“.
Mc 2
Vindecarea paraliticului. Chemarea lui Matei. Întrebarea despre post. Smulgerea spicelor în zi de sâmbătă.
1Şi după câteva zile a intrat iarăşi în Capernaum şi s'a auzit că este acasă.
2Şi s'au adunat atât de mulţi, încât nu mai era loc nici înaintea uşii; şi le grăia lor Cuvântul.
3Şi au venit la El aducându-I un slăbănog pe care-l purtau patru inşi.
4Şi neputând ei să se apropie de El din pricina mulţimii, au desfăcut acoperişul casei a unde era Iisus şi, prin spărtură, au lăsat în jos patul pe care zăcea slăbănogul.
5Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: „Fiule, iertate fie păcatele tale!“
6Şi erau acolo unii dintre cărturari, care şedeau şi cugetau în inimile lor:
7„Pentru ce vorbeşte acesta astfel? El blasfemiază. Cine poate să ierte păcatele, fără numai unul Dumnezeu?“
8Şi îndată cunoscând Iisus cu Duhul Său că aşa cugetau ei în sinea lor, le-a zis: „De ce cugetaţi acestea în inimile voastre?
9Ce este mai lesne, a-i zice slăbănogului: Iertate fie-ţi păcatele!, sau a-i zice: Ridică-te, ia-ţi patul şi umblă!?
10Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului să ierte păcatele pe pământ – i-a zis slăbănogului –:
11ţie-ţi spun: Ridică-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta!“
12Şi el de'ndată s'a ridicat şi, luându-şi patul, a ieşit afară de faţă cu toţi, încât toţi erau uimiţi şi-L slăveau pe Dumnezeu, zicând: „Asemenea lucruri niciodată n'am văzut“.
13Şi iarăşi a ieşit la mare b, şi toată mulţimea venea la El, şi El îi învăţa.
14Şi în trecere l-a văzut pe Levi al lui Alfeu c şezând la vamă şi i-a zis: „Vino după Mine!“ Iar el, ridicându-se, a mers după Dânsul.
15Şi pe când şedea El la masă în casa lui Levi, mulţi vameşi şi păcătoşi şedeau la masă cu Iisus şi cu ucenicii Săi; că mulţi erau aceştia şi-I urmau.
16Iar cărturarii şi fariseii, văzându-L că mănâncă împreună cu păcătoşii şi cu vameşii, ziceau către ucenicii Lui: „De ce mănâncă şi bea învăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii?“
17Şi auzind Iisus, le-a zis: „Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Nu pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi am venit să-i chem la pocăinţă“.
18Ucenicii lui Ioan şi fariseii posteau; şi au venit d şi I-au zis: „De ce ucenicii lui Ioan şi ucenicii fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc?“
19Şi Iisus le-a zis: „Pot oare nuntaşii să postească în timp ce mirele este cu ei? Atâta timp cât îl au pe mire cu ei, nu pot posti.
20Dar vor veni zile când mirele se va lua de la ei, şi atunci, în acele zile, vor posti.
21Nimeni nu coase la haină veche petic dintr'un postav nou; altfel, peticul nou va trage din haina veche şi se va face o ruptură mai rea.
22De asemenea, nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul nou sparge burdufurile şi vinul se varsă şi burdufurile se strică; ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi“.
23Şi pe când mergea El într'o sâmbătă prin holde, ucenicii Săi, pe cale, au început să smulgă spice e.
24Şi fariseii Îi ziceau: „Vezi, de ce fac ei sâmbăta ce nu se cuvine?“
25Şi Iisus le-a răspuns: „Oare niciodată n'aţi citit ce a făcut David când a fost în lipsă şi a flămânzit, el şi cei ce erau cu el?
26cum a intrat în casa lui Dumnezeu, în zilele lui Abiatar arhiereul, şi a mâncat pâinile punerii-înainte, pe care nu se cuvenea să le mănânce decât preoţii, şi a dat şi celor ce erau cu el?“
27Şi le zicea: „Sâmbăta a fost făcută pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă;
28aşa că Fiul Omului este Domn şi al sâmbetei“.