1Par 23:22
Eleazar a murit fără să fi avut fii, ci numai fiice, pe care le-au luat [de soţii] fiii lui Chiş, verii lor.
1Par 24
CAPITOLUL 24
Cetele preoţilor.
1Şi fiii lui Aaron, împărţiţi în cete: Fiii lui Aaron: Nadab, Abiud, Eleazar şi Itamar.
2Nadab şi Abiud au murit înaintea tatălui lor, iar fii n'au avut; aşa că numai Eleazar şi Itamar, fiii lui Aaron, au slujit ca preoţi.
3David i-a împărţit astfel: Pe Ţadoc, unul din fiii lui Eleazar, şi pe Ahimelec, unul din fiii lui Itamar, potrivit cu numărul lor, cu slujba lor şi cu familiile părinţilor lor.
4Dar între fiii lui Eleazar s'au găsit mai multe căpetenii decât între fiii lui Itamar, aşa că i-a împărţit astfel: din fiii lui Eleazar, şaisprezece capi de familie, iar din fiii lui Itamar, opt.
5Şi i-a împărţit prin sorţi, pe unii ca şi pe ceilalţi, căci, dintre fiii lui Eleazar şi dintre fiii lui Itamar, ei erau mai-mari ai celor sfinte şi mai-mari ai Domnului. a
6Iar Şemaia, fiul lui Natanael, grămătic din neamul leviţilor, i-a scris în faţa regelui şi a căpeteniilor şi în faţa preoţilor Ţadoc şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, şi a capilor de familii preoţeşti şi levitice, o casă părintească fiindu-i rânduită lui Eleazar şi una lui Itamar.
7Sorţul cel dintâi i-a ieşit lui Iehoiarib; al doilea, lui Iedaia;
8al treilea, lui Harim; al patrulea, lui Seorim;
9al cincilea, lui Malchia; al şaselea, lui Miiamin;
10al şaptelea, lui Hacoţ; al optulea, lui Abia;
11al nouălea, lui Ieşua; al zecelea, lui Şecania;
12al unsprezecelea, lui Eliaşib; al doisprezecelea, lui Iachim;
13al treisprezecelea, lui Hupa; al paisprezecelea, lui Işbaal;
14al cincisprezecelea, lui Bilga; al şaisprezecelea, lui Imer;
15al şaptesprezecelea, lui Hezir; al optsprezecelea, lui Hapiţeţ;
16al nouăsprezecelea, lui Petahia; al douăzecilea, lui Iezechiel;
17al douăzeci şi unulea, lui Iachin; al douăzeci şi doilea, lui Gamul;
18al douăzeci şi treilea, lui Delaia; al douăzeci şi patrulea, lui Maazia;
19Acesta era rândul lor la slujbă, cum anume trebuia să vină în templul Domnului, după rânduiala lor dată prin Aaron, părintele lor, aşa cum Domnul, Dumnezeul lui Israel, îi poruncise acestuia.
20Ceilalţi fii ai lui Levi au fost împărţiţi astfel: Din fiii lui Amram, Şubael; din fiii lui Şubael, Iehdia;
21din fiii lui Rehabia, întâiul era Işia;
22din fiii lui Iţhar: Şelomot; din fiii lui Şelomot: Iahat;
23din fiii lui Hebron: întâiul, Ieria; al doilea, Amaria; al treilea Iahaziel; şi al patrulea, Iecameam;
24din fiii lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Şamir.
25Fratele lui Mica a fost Işia; din fiii lui Işia: Zaharia.
26Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi; din fiii lui Iaazia: Beno;
27din fiii lui Merari, după Iaazia: Beno, Şoham, Zacur şi Ibri.
28Mahli i-a avut pe Eleazar şi pe Itamar; Eleazar a murit fără să fi avut fii.
29Chiş l-a avut pe Ierahmeel.
30Fiii lui Muşi: Mahli, Eder şi Ierimot. Aceştia sunt fiii leviţilor după familii.
31Şi ei, de asemenea, au primit sorţi, ca şi fraţii lor, fiii lui Aaron, în faţa regelui David, a lui Ţadoc şi a lui Ahimelec, a capilor de familii preoţeşti şi levitice, fiecare cap de familie fiind pe picior de egalitate cu cei mai tineri fraţi ai săi.