1Par 09:02
Cei dintâi care au locuit din nou pe vetrele lor, în cetăţi, au fost Israeliţii, preoţii, leviţii şi ajutătorii. b
Ne 11
CAPITOLUL 11
Împărţirea celor ce vor locui în Ierusalim şi în celelalte cetăţi.
1Căpeteniile poporului s'au aşezat în Ierusalim, iar ceilalţi poporeni au aruncat sorţi: unul din zece să vină să locuiască în sfânta cetate a Ierusalimului, iar ceilalţi nouă din zece în celelalte cetăţi. a
2Iar poporul i-a binecuvântat pe oamenii care de bunăvoie s'au aşezat în Ierusalim.
3Iată căpeteniile ţării care s'au aşezat în Ierusalim şi în cetăţile lui Iuda, fiecare locuind pe moşia sa, în cetatea sa: Israeliţii, preoţii, leviţii, natineii şi urmaşii servilor lui Solomon.
4În Ierusalim s'au aşezat o seamă din fiii lui Iuda şi din fiii lui Veniamin. Din fiii lui Iuda s'au aşezat: Ataia, fiul lui Uzi, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Şefatia, fiul lui Mahalaleel din fiii lui Fares,
5şi Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Şiloni.
6Fiii lui Fares care s'au aşezat în Ierusalim erau, de toţi, patru sute şaizeci şi opt de viteji.
7Iată-i acum pe fiii lui Veniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia;
8după acesta: Gabai şi Şalai: nouă sute douăzeci şi opt;
9iar Ioil, fiul lui Zicri, era supraveghetorul lor, în timp ce Iuda, fiul lui Senua, era al doilea în cetate.
10Din preoţi: Iedaia, fiul lui Ioiarib, şi Iachin;
11Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, căpetenia templului lui Dumnezeu;
12şi fraţii lor care se îndeletniceau cu slujba în templu: opt sute douăzeci şi doi: Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amţi, fiul lui Zaharia, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia,
13şi fraţii săi, capii de familie: două sute patruzeci şi doi; şi Amasai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meşilemot, fiul lui Imer,
14şi fraţii lor, bărbaţi de oaste: o sută douăzeci şi opt; iar Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era supraveghetorul lor.
15Din leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabia, fiul lui Buni,
16Şabetai şi Iozabad, căpetenii ale leviţilor pentru treburile din afară ale templului lui Dumnezeu; b
17Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care începea laudele în timpul rugăciunii; şi Bacbuchia, al doilea între fraţii săi, şi Abda, fiul lui Şamua, fiul lui Galal, fiul lui Iditun.
18Leviţii din cetatea sfântă erau, de toţi, două sute optzeci şi patru.
19Portarii: Acub, Talmon şi fraţii lor, păzitorii porţilor: o sută şaptezeci şi doi.
20Ceilalţi Israeliţi, preoţi şi leviţi, s'au aşezat în cetăţile lui Iuda, fiecare pe moşia sa.
21Natineii s'au aşezat pe colină şi-i aveau drept căpetenii pe Ţiha şi Ghişpa.
22Căpetenia leviţilor în Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Haşabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreţi îndatoraţi să facă slujbă la templul lui Dumnezeu,
23căci aşa era pentru ei poruncă de la rege.
24Petahia, fiul lui Meşezabeel, din fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era împuternicitul regelui pentru toate trebuinţele poporului.
25Iar dintre fiii lui Iuda care-şi aveau sălaşele la sate, pe ţarinile lor, s'au aşezat la Chiriat-Arba şi în satele ei, la Dibon şi în satele lui şi la Iecabţeel şi în satele lui,
26la Ieşua, la Molada, la Bet-Pelet,
27la Haţar-Şual, la Beer-Şeba şi în satele ce ţineau de ea,
28la Ţiclag, la Mecona şi în satele ce ţineau de ea,
29la En-Rimon, la Ţorea, la Iarmut,
30la Zanoah, la Adulam şi'n satele lui, la Lachiş şi'n ţarinile lui, la Azeca şi în satele ei; şi şi-au făcut aşezări de la Beer-Şeba până la Valea Hinom.
31Fiii lui Veniamin s'au aşezat, începând de la Gheba: în Micmas, în Aia, în Betel şi'n satele lui,
32în Anatot, în Nob, în Anania,
33în Haţor, în Rama, în Ghitaim,
34în Hadid, în Ţeboim, în Nebalat,
35în Lod, în Ono şi în Valea Lucrătorilor.
36Cete de leviţi se aflau atât în Iuda cât şi în Veniamin.