Lc 10:22
Şi întorcându-Se către ucenici, a zis: „Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte cine este Fiul decât numai Tatăl, şi cine este Tatăl decât numai Fiul şi cel căruia vrea Fiul să-i descopere“.
Mt 28
Învierea lui Hristos. Arătările Mântuitorului. Porunca dată ucenicilor.
1Iar întru târziul Sâmbetei, când se lumina spre ziua cea dintâi a săptămânii a, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
2Iar Şi iată, cutremur mare s'a făcut; că îngerul Domnului, pogorându-se din cer şi venind, a prăvălit piatra de la uşă şi şedea deasupra ei.
3Iar Şi înfăţişarea lui era ca a fulgerului, iar îmbrăcămintea lui, albă ca zăpada.
4Şi de frica lui s'au cutremurat străjerii şi s'au făcut ca nişte morţi.
5Iar îngerul, răspunzând, le-a zis femeilor: „Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus Cel răstignit Îl căutaţi:
6nu este aici, căci S'a sculat precum a zis. Veniţi de vedeţi locul unde fusese pus;
7şi mergând degrabă, spuneţi-le ucenicilor Săi că S'a sculat din morţi; şi iată că va merge mai înainte de voi în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată, eu v'am spus“.
8Şi plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare alergau să-i vestească pe ucenicii Lui.
9Dar pe când mergeau ele să-i vestească pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: „Bucuraţi-vă!“ Iar ele, apropiindu-se, I-au cuprins picioarele şi I s'au închinat.
10Atunci Iisus le-a zis: „Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi-i pe fraţii Mei să meargă în Galileea, şi acolo Mă vor vedea“.
11Şi plecând ele, iată că unii din străjeri, venind în cetate, le-au dat de veste arhiereilor despre toate cele întâmplate.
12Şi adunându-se aceştia împreună cu bătrânii şi ţinând sfat, le-au dat ostaşilor arginţi din belşug,
13zicându-le: „Spuneţi că "ucenicii lui au venit noaptea şi l-au furat în timp ce noi dormeam";
14şi de se va auzi aceasta la guvernator, noi îl vom îndupleca şi vă vom face fără grijă“.
15Iar ei, luând arginţii, au făcut aşa cum au fost învăţaţi. Şi s'a răspândit cuvântul acesta între Iudei, până în ziua de astăzi.
16Iar cei unsprezece ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le-a poruncit Iisus;
17şi văzându-L, I s'au închinat, iar unii s'au îndoit.
18Şi apropiindu-Se Iisus, le-a grăit, zicând: „Datu-Mi-s'a toată puterea în cer şi pe pământ.
19Drept aceea, mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
20învăţându-le să păzească toate câte v'am poruncit Eu vouă. Şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin“.