Iac 01:18
El întru libera Sa voinţă ne-a născut prin cuvântul adevărului h, pentru ca noi să fim un fel de pârgă i a făpturilor Sale.
In 1
Prolog: Dumnezeu-Cuvântul a devenit trup. Mărturia lui Ioan Botezătorul: „Iată Mielul lui Dumnezeu!“ Cei dintâi ucenici ai lui Iisus. Chemarea lui Filip şi Natanael.
1Întru'nceput a era Cuvântul b şi Cuvântul era la Dumnezeu c şi Cuvântul Dumnezeu era.
2Acesta era dintru'nceput d la Dumnezeu;
3toate printr'Însul s'au făcut şi fără El nimic nu s'a făcut din ceea ce s'a făcut.
4Viaţă era într'Însul, şi viaţa era lumina oamenilor e;
5şi lumina întru întuneric luminează şi întunericul nu a cuprins-o f.
6Fost-a om trimis de la Dumnezeu; numele lui era Ioan g.
7Acesta spre mărturie a venit, să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.
8Nu el era Lumina, ci să mărturisească despre Lumină.
9Lumina era cea adevărată, Care, venind în lume, luminează pe tot omul.
10În lume era şi lumea printr'Însul s'a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut.
11Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.
12Dar celor câţi L-au primit, care cred întru numele Lui, le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu,
13cei ce nu din sânge, nici din voie trupească, nici din vrere bărbătească, ci de la Dumnezeu s'au născut. h
14Şi Cuvântul trup S'a făcut şi S'a sălăşluit întru noi; şi noi văzutu-I-am slava ca pe slava Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.
15Ioan mărturisea despre El şi striga, zicând: „Acesta era Cel despre Care am zis: Cel ce vine după mine înaintea mea S'a plinit, fiindcă mai înainte de mine era i.
16Şi din plinătatea Lui noi toţi am primit şi har pentru har j,
17căci legea prin Moise s'a dat, dar harul şi adevărul prin Iisus Hristos au venit.
18Pe Dumnezeu nimeni niciodată nu L-a văzut; Fiul Cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut“.
19Şi aceasta este mărturia lui Ioan când Iudeii din Ierusalim au trimis la el preoţi şi leviţi să-l întrebe: „Tu cine eşti?“
20Şi el a mărturisit şi n'a tăgăduit; şi a mărturisit: „Nu eu sunt Hristosul“.
21Şi ei l-au întrebat: „Dar cine eşti? Eşti Ilie?“ Zis-a el: „Nu sunt“. „Eşti Profetul?“ Şi a răspuns: „Nu“.
22Deci i-au zis: „Cine eşti?, ca să dăm răspuns celor ce ne-au trimis; ce spui tu despre tine însuţi?“
23El a zis: „Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: Îndreptaţi calea Domnului!, precum a spus profetul Isaia“.
24Şi trimişii erau dintre farisei.
25Şi l-au întrebat şi i-au zis: „Dacă nu eşti tu Hristosul, nici Ilie, nici Profetul, atunci de ce botezi?“
26Ioan le-a răspuns, zicând: „Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru Se află Acela pe Care voi nu-L ştiţi,
27Cel ce vine după mine, Carele înaintea mea S'a plinit şi Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei“.
28Acestea se petreceau în Betania k, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
29A doua zi L-a văzut Ioan pe Iisus venind către el şi I-a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii!
30Acesta este Cel despre Care eu spuneam: După mine vine un bărbat Care înaintea mea S'a plinit, fiindcă mai înainte de mine era.
31Şi eu nu-L cunoşteam; dar pentru ca El să-i fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu botezând cu apă“.
32Şi Ioan a mărturisit, zicând: „Văzut-am Duhul ca pe un porumbel din cer pogorându-Se şi cum a rămas peste El.
33Şi eu nu-L cunoşteam, dar Cel ce m'a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Cel peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt.
34Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu“.
35A doua zi iarăşi stătea Ioan şi doi dintre ucenicii săi;
36şi privindu-L pe Iisus, Care trecea, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!“
37Şi cei doi ucenici l-au auzit când a spus acestea şi I-au urmat lui Iisus.
38Iar Iisus, întorcându-Se şi văzându-i că-L urmează, le-a zis: „Ce căutaţi?“ Iar ei I-au zis: „Rabbi – care se tâlcuieşte: Învăţătorule –, unde locuieşti?“
39El le-a zis: „Veniţi şi veţi vedea“. Au mers aşadar şi au văzut unde locuieşte; şi au rămas la El în ziua aceea. Şi era ca la ceasul al zecelea l.
40Unul din cei doi care auziseră de la Ioan şi-I urmaseră lui Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru m.
41Acesta l-a găsit întâi pe Simon, fratele său, şi i-a zis: „Noi L-am aflat pe Mesia – ce se tâlcuieşte: Hristos –“;
42şi l-a adus la Iisus. Iisus, privind la el, i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chefa“ – ce se tâlcuieşte: Petru n.
43A doua zi a vrut să meargă în Galileea şi l-a găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: „Urmează-Mi!“
44Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
45Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis: „Noi L-am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în lege şi profeţii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret“.
46Şi i-a zis Natanael: „Din Nazaret poate fi ceva bun?...“. Filip i-a zis: „Vino şi vezi!“
47Iisus l-a văzut pe Natanael venind către Dânsul şi a zis despre el: „Iată într'adevăr israelit întru care nu este vicleşug!“
48Natanael I-a zis: „De unde mă cunoşti?“ A răspuns Iisus şi i-a zis: „Mai înainte ca Filip să te fi chemat, te-am văzut când erai sub smochin“.
49Răspunsu-I-a Natanael: „Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Regele lui Israel!“
50Răspuns-a Iisus şi i-a zis: „Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, de aceea crezi? Mai mari decât acestea vei vedea“.
51Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: De acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului!“