Evr 13:02
Nu uitaţi iubirea de străini a; că prin aceasta unii, fără s'o ştie, au găzduit îngeri b.
1Ptr 4
Buni iconomi ai harului lui Dumnezeu. A suferi ca un creştin.
1Aşadar, de vreme ce Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi gând: cel ce a suferit în trup a isprăvit cu păcatul,
2pentru ca timpul pe care-l mai are de trăit în trup să nu-l mai trăiască'ntru poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.
3Destul este că'n vremile trecute aţi făcut voia păgânilor, umblând în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi'ntru nelegiuite slujiri idoleşti.
4De aceea ei se miră că voi nu mai alergaţi cu ei în aceeaşi revărsare a relelor purtări, şi vă defaimă;
5ei vor da seama în faţa Celui ce este gata să judece viii şi morţii.
6Că spre aceasta li s'a binevestit chiar şi morţilor a, pentru ca ei să fie judecaţi ca oameni după trup, dar după Dumnezeu să vieze cu duhul.
7Sfârşitul a toate s'a apropiat; fiţi aşadar cumpăniţi la minte şi privegheaţi în rugăciuni,
8înainte de toate avându-vă'ntre voi iubire arzătoare, fiindcă ea, iubirea, acoperă mulţime de păcate.
9Fiţi primitori de oaspeţi b unii către alţii, fără să murmuraţi.
10Fiecare după darul pe care l-a primit, slujiţi-vă unii altora ca nişte buni iconomi ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu:
11Dacă cineva vorbeşte, cuvintele să-i fie ca ale lui Dumnezeu; dacă cineva slujeşte, slujba să-i fie ca din puterea pe care i-o dă Dumnezeu; pentru ca'ntru toate să fie Dumnezeu slăvit prin Iisus Hristos, Căruia Îi este slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin!
12Iubiţilor, nu vă miraţi de focul aprins între voi ca să vă'ncerce c, ca şi cum vi s'ar întâmpla ceva străin,
13ci de vreme ce sunteţi părtaşi la suferinţele lui Hristos, bucuraţi-vă, pentru ca şi la descoperirea slavei Sale cu veselie să vă bucuraţi d.
14De sunteţi ocărâţi pentru numele lui Hristos, fericiţi sunteţi, căci Duhul slavei şi al lui Dumnezeu e Se odihneşte peste voi; blasfemiat de ei, de voi e preamărit.
15Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaş, sau fur, sau făcător de rele, sau ca iscoditor f;
16dar dacă suferă pentru că e creştin, să nu se ruşineze, ci'ntru numele acesta să-L preamărească pe Dumnezeu.
17Căci vremea este ca judecata să'nceapă de la casa lui Dumnezeu; şi dacă'ncepe de la noi, care va fi sfârşitul celor ce nu se supun Evangheliei lui Dumnezeu?
18Şi dacă dreptul abia se mântuieşte, necredinciosul şi păcătosul unde se vor arăta?
19Aşa încât cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, Lui, credinciosului Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletele întru săvârşirea binelui.