Ap 20:15
Şi dacă cineva n'a fost găsit scris în cartea vieţii, aruncat a fost în iezerul de foc.
Ap 17
Babilonul, Desfrânata cea mare; Fiara.
1Şi a venit unul din cei şapte îngeri care aveau cele şapte cupe şi a grăit către mine, zicând: „Vino să-ţi arăt judecata Desfrânatei celei mari a, care şade pe ape multe b,
2cu care s'au desfrânat regii pământului, iar locuitorii pământului s'au îmbătat de vinul desfrânării ei“.
3Şi'ntru duh c m'a dus în pustiu; şi-am văzut o femeie şezând pe o Fiară stacojie, plină de nume blasfemiatoare d, având şapte capete şi zece coarne.
4Şi femeia era îmbrăcată'n purpură şi'n stacojiu şi'mpodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare e, având în mână un pahar de aur, plin de urâciune şi de necurăţiile desfrânării ei.
5Iar pe fruntea ei, scris un nume, o taină: Babilonul-cel-mare, mama desfrânatelor şi-a urâciunilor pământului.
6Şi-am văzut-o pe femeie beată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Iisus; şi văzând-o eu, cu mare mirare m'am mirat.
7Şi îngerul mi-a zis: „De ce te miri? Eu îţi voi spune taina femeii şi pe a Fiarei care-o poartă, cea care are cele şapte capete şi cele zece coarne.
8Fiara pe care-ai văzut-o era şi nu este f; şi va să se ridice din adânc şi să meargă spre pieire. Şi cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise de la'ntemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira văzând Fiara, că era şi că nu este şi că va să vină.
9Aici e minte g care are'nţelepciune. Cele şapte capete sunt şapte munţi h deasupra cărora şade femeia. Şi sunt şi şapte împăraţi:
10cinci au căzut, unul este, celălalt încă n'a venit – şi când va veni, puţin trebuie să rămână i.
11Şi Fiara care era şi nu este, este ea însăşi un al optulea [împărat]; şi ea este dintre cei şapte j şi merge spre pieire.
12Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece regi care încă n'au primit putere'mpărătească, dar care vor lua putere ca de'mpăraţi, pentru un ceas, împreună cu Fiara k.
13Aceştia au un singur gând: şi tăria şi puterea l lor i-o dau m Fiarei.
14Ei vor porni război împotriva Mielului, dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor; şi cei împreună cu El, chemaţi şi aleşi şi credincioşi n [vor birui şi ei]“.
15Şi mi-a zis: „Apele pe care le-ai văzut şi deasupra cărora şade Desfrânata sunt popoare şi gloate şi neamuri şi limbi.
16Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut şi Fiara o vor urî pe Desfrânată şi-o vor face pustie şi goală, şi carnea ei o vor mânca, iar pe ea o vor arde'n foc o;
17pentru că Dumnezeu le-a pus în inimi p ca ei să facă pe gândul Său şi într'un gând să se'ntâlnească, şi împărăţia lor să i-o dea Fiarei până ce cuvintele lui Dumnezeu se vor plini q.
18Iar femeia pe care-ai văzut-o este cetatea cea mare, care are putere'mpărătească peste regii pământului“.