Ap 11:18
Şi neamurile s'au mâniat, dar a venit mânia Ta şi vremea ca cei morţi să fie judecaţi şi să-i răsplăteşti pe robii Tăi profeţii şi pe sfinţi şi pe cei ce se tem de numele Tău, pe cei mici şi pe cei mari, şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul“.
Am 3
CAPITOLUL 3
Alegere şi pedeapsă. Lucrarea lui Dumnezeu. Profeţie asupra Samariei.
1Ascultaţi cuvântul acesta pe care Domnul l-a grăit împotriva voastră, casa lui Israel, şi împotriva întregii familii a pe care Eu am scos'o din ţara Egiptului, zicând:
2
Eu doar pe voi v'am cunoscut din toate familiile pământului;
de aceea Eu pe voi Mă voi răzbuna pentru toate păcatele voastre.
3
Călători-vor oare doi oameni împreună
de nu se vor cunoaşte?
4
Răcni-va oare leul din tufărişul său
de n'ar avea vânat?
Puiul de leu, el oare
şi-ar slobozi el glasul din ascunzişul său
de n'a răpit ceva?
5
Dar pasărea, ea oare
cădea-va la pământ
de n'ar fi păsărar?
Dar laţul, fi-va oare
întins pe jos, degeaba,
de n'ar fi să se prindă
ceva în el?
6
Suna-va trâmbiţa'n cetate
făr'ca poporul să tresară?
fi-va'n cetate suferinţă
pe care n'a lucrat-o Domnul b?
7
Căci Domnul Dumnezeu nimic nu face
de nu-Şi descoperă învăţătura
spre robii Săi, profeţii.
8
Răcnit-a leul: cine nu tresare?
Grăit-a Domnul Dumnezeu:
cine nu va profeţi c?
9
Vestiţi-o'n ţări, printre Asirieni,
şi'n ţările Egiptului, şi ziceţi:
Adunaţi-vă în muntele Samariei
şi vedeţi în mijlocul ei
multe lucruri minunate
şi asuprirea care este'n ea!
10
Ea n'a ştiut ce lucruri
veni-vor împotriva ei,
– zice Domnul –
nici chiar aceia ce-şi adună
comori de nedreptăţi şi jafuri
în ţările lor d.
11
De-aceea zice Domnul Dumnezeu:
O, Tirule, pământul tău
pustiu va fi de juru-ţi împrejur,
tăria ta, culcată la pământ,
ţările tale, jefuite.
12
Aşa grăieşte Domnul:
Aşa precum păstorul scoate
din gura leului două şolduri
sau o bucată de ureche,
tot astfel vor fi scoşi fiii lui Israel
cei ce locuiesc în Samaria
– având în faţă un [alt] neam –
şi în Damasc e.
13
Voi, preoţi, auziţi
şi daţi-i mărturie casei lui Iacob
– zice Domnul Atotţiitorul –;
14
că'n ziua când îl voi pedepsi pe Israel
pentru toate păcatele ce-i stau deasupra
şi când voi pedepsi altarele din Betel f
şi coarnele altarului vor fi zdrobite
şi vor cădea la pământ,
15
atunci voi face una şi voi bate
casa de iarnă g peste cea de vară
şi casa cea de fildeş fi-va nimicită
şi multe alte case – zice Domnul.