2Ptr 01:07
evlaviei, prietenia frăţească; prieteniei frăţeşti, iubirea.
Ga 5
Libertatea creştină. Roada Duhului şi lucrarea cărnii.
1Aşadar, ţineţi-vă tari în libertatea pentru care ne-a eliberat Hristos şi nu vă prindeţi iarăşi în jugul robiei.
2Iată, eu, Pavel, vă spun vouă că de vă veţi tăia'mprejur, Hristos nu vă va folosi la nimic.
3Şi din nou mărturisesc oricărui om care se taie'mprejur că dator este să'mplinească toată legea.
4Cei care vreţi să vă îndreptăţiţi prin lege v'aţi îndepărtat de Hristos, aţi căzut din har;
5căci noi în Duh aşteptăm nădejdea îndreptăţirii prin credinţă.
6Pentru că în Hristos Iisus nici tăierea'mprejur poate ceva, nici netăierea'mprejur, ci credinţa lucrătoare prin iubire.
7Era bine cum alergaţi a; cine v'a sleit avântul b, ca să nu vă supuneţi adevărului?
8Stăruinţa aceasta c nu este de la Cel care vă cheamă.
9Puţin aluat dospeşte toată frământătura d.
10În privinţa voastră eu am încredere, întru Domnul, că nimic altceva nu veţi cugeta; dar cel care vă tulbură îşi va purta osânda, oricine ar fi el.
11Dar dacă eu, fraţilor, încă mai propovăduiesc tăierea'mprejur, pentru ce mai sunt prigonit? Ar însemna că piatra de poticnire a crucii e a fost înlăturată...
12O, tăia-s'ar cu totu'n bucăţele f cei ce vă destramă g pe voi!
13Fiindcă voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai să nu vă folosiţi libertatea ca prilej de a-i sluji trupului, ci slujiţi-vă unul altuia prin iubire.
14Căci toată legea se cuprinde într'un singur cuvânt, în acesta: Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
15Dar dacă vă muşcaţi unul pe altul şi vă mâncaţi, vedeţi să nu vă nimiciţi voi între voi.
16Zic dar: Cu duhul să umblaţi, şi nu pofta trupului s'o împliniţi!
17Fiindcă trupul pofteşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului; căci acestea se împotrivesc unul altuia, astfel ca voi să nu faceţi ceea ce aţi vrea h.
18Dar dacă sunteţi duşi de Duhul, nu sunteţi sub lege.
19Iar faptele trupului sunt cunoscute; acestea sunt: desfrânare, necurăţie, neruşinare,
20idolatrie, vrăjitorie, duşmănii, certuri, gelozii, întărâtări, gâlcevi, dezbinări, erezii,
21invidii, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemănătoare acestora, asupra cărora vă previn – aşa cum v'am mai prevenit – că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.
22Iar roada Duhului este iubire, bucurie, pace, îndelungă-răbdare, bunătate, facere de bine, credincioşie,
23blândeţe, înfrânare, curăţie; împotriva unora ca acestea nu este lege.
24Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele.
25Dacă trăim cu duhul, cu duhul să şi umblăm.
26Să nu fim iubitori de slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii, unii pe alţii pismuindu-ne.