2Co 12:20
Căci mă tem ca nu cumva, atunci când voi veni, să vă găsesc pe voi aşa cum n'aş vrea eu, iar pe mine să mă găsiţi aşa cum n'aţi vrea voi; mă tem adică de certuri, de invidie, de mânii, de întărâtări, de clevetiri, de şoptiri, de îngâmfări, de tulburări;
Sol 1
CAPITOLUL 1
Adevărata înţelepciune, fără de care nu poate exista dreptate.
1
Iubiţi dreptatea a, voi, cei ce judecaţi pământul, b
gânduri drepte să aveţi despre Domnul
şi căutaţi-L cu inimă smerită,
2
că El Se lasă aflat de cei ce nu-L ispitesc c
şi Se arată celor ce-şi păstrează credinţa în El.
3
Căci gândurile viclene îndepărtează de Dumnezeu,
iar puterea Lui, dacă-i ispitită, îl mustră pe cel nemintos.
4
Înţelepciunea nu intră în sufletul viclean
şi nu sălăşluieşte în trupul supus păcatului. d
5
Căci Duhul Sfânt, învăţătorul e, fuge de vicleşug,
se retrage din faţa cugetelor nemintoase
şi se supără când nelegiuirea se apropie.
6
Înţelepciunea e un duh al iubirii de oameni,
dar nu-l lasă nepedepsit pe cel ce defaimă prin vorbele sale,
căci Dumnezeu e martorul rărunchilor lui f,
veghetorul fără greş al inimii sale,
şi tot ce vorbeşte limba aceluia, El aude;
7
căci Duhul Domnului umple lumea întreagă g
şi El, Cel ce ţine totul laolaltă h, cunoaşte orice şoaptă.
8
De aceea, grăitorul nedreptăţii nu se poate ascunde
şi dreptatea răzbunătoare nu-l lasă să-i scape.
9
Planurile nelegiuitului vor fi cercetate,
zvonul vorbelor sale va merge pân'la Domnul
pentru ca nedreptăţile lui să-şi afle pedeapsa.
10
O ureche geloasă i aude totul,
nu-i scapă nici chiar murmurul şoaptelor.
11
Păziţi-vă deci de murmurul zadarnic,
feriţi-vă limba de clevetire,
căci vorba pe furiş nu rămâne fără urmări,
iar gura mincinoasă îi aduce sufletului moarte.
12
Nu căutaţi moartea'n rătăcirea vieţii voastre
şi nu vă atrageţi asupră-vă pieirea prin fapta mâinilor voastre.
13
Căci nu Dumnezeu a făcut moartea,
nici că Se bucură de nimicirea celor vii.
14
El a făcut toate lucrurile pentru ca ele să vieze j,
făpturile lumii sunt mântuitoare,
în ele nu-i otravă de pieire,
puterea morţii nu domneşte pe pământ;
15
căci dreptatea e nemuritoare,
16
dar nelegiuiţii cheamă [moartea] prin semn şi prin cuvânt;
prietenă şi-o fac şi se topesc de dragul ei,
cu ea fac legământ,
vrednici cum sunt de-a-i fi părtaşi.