1Tes 04:07
Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci'ntru sfinţenie.
2Tes 2
Venirea Domnului. Cei aleşi pentru mântuire.
1În ceea ce priveşte venirea Domnului nostru Iisus Hristos şi adunarea noastră împreună cu El, vă rugăm, fraţilor,
2ca nu degrab să vă pierdeţi cumpătul a şi nici să vă'nspăimântaţi, nici de vreun duh b, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca pornită de la noi c, cum că ziua Domnului a şi sosit.
3Să nu vă amăgească nimeni în nici un chip, căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va arăta Omul-nelegiuirii, Fiul-pierzării,
4Potrivnicul d, cel ce se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau e făcut pentru'nchinare, aşa ca să se aşeze el în templul lui Dumnezeu şi să se arate pe sine că este dumnezeu.
5Oare nu vă aduceţi aminte că vă spuneam aceste lucruri încă de când eram la voi?
6Şi acum voi ştiţi ce-l opreşte e, aşa ca el să se arate la vremea lui f.
7Pentru că taina fărădelegii e la lucru încă de pe acum; numai să fie scos din drum cel care o ţine pe loc,
8şi atunci se va arăta Cel-fără-de-lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu arătarea venirii Lui.
9Iar arătarea aceluia va fi prin lucrarea lui Satan, cu toată puterea şi cu tot felul de semne şi minuni mincinoase
10şi cu toată amăgirea nedreptăţii pentru cei ce pier din pricină ca n'au primit iubirea adevărului g spre a se mântui.
11Şi de aceea le trimite Dumnezeu lucrare de amăgire, pentru ca ei să dea crezare minciunii
12şi să fie osândiţi toţi cei ce n'au dat crezare adevărului, ci s'au complăcut în nedreptate.
13Dar noi datori suntem ca'ntotdeauna să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor iubiţi de Domnul, că dintru'nceput v'a ales Dumnezeu spre mântuire întru sfinţirea duhului şi credinţa adevărului,
14la care v'a chemat prin Evanghelia noastră, ca să dobândiţi voi slava Domnului nostru Iisus Hristos.
15Astfel că, fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră h.
16Iar Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, Care ne-a iubit pe noi şi prin harul Său ne-a dat veşnică mângâiere şi bună nădejde,
17să vă mângâie inimile i şi să le întărească în tot lucrul şi cuvântul bun.