1Co 13:07
pe toate le suferă, pe toate le crede, pe toate le nădăjduieşte, pe toate le rabdă;
Rm 15
Să-i placi semenului tău, nu ţie însuţi. Aria misionară a lui Pavel. Un plan de călătorie la Roma.
1Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi şi nu nouă înşine să ne facem plăcuţi;
2ci fiecare din noi să i se facă plăcut aproapelui său în ceea ce este bun spre zidire.
3Că şi Hristos, nu Luişi făcutu-S'a plăcut, ci după cum este scris: Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra Mea.
4Fiindcă toate câte mai'nainte s'au scris, spre învăţătura noastră s'au scris, ca prin răbdarea a şi mângâierea Scripturilor să avem nădejde.
5Iar Dumnezeul răbdării şi-al mângâierii să vă dea vouă ca unii pentru alţii să fiţi într'un gând, potrivit lui Iisus Hristos,
6pentru ca toţi laolaltă şi cu o singură gură să-L slăviţi pe Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos.
7De aceea, primiţi-vă unii pe alţii, aşa cum şi Hristos v'a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu.
8Căci spun: Pentru adevărul lui Dumnezeu S'a făcut Hristos slujitor al tăierii'mprejur b, ca să se plinească făgăduinţele date părinţilor.
9Cât despre neamuri, ele să-L slăvească pe Dumnezeu pentru mila Lui, precum este scris: Pentru aceasta Te voi lăuda între neamuri şi numelui Tău îi voi cânta.
10Şi iarăşi zice: Voi, neamuri, veseliţi-vă cu poporul Său.
11Şi iarăşi: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L pe El toate popoarele.
12Şi iarăşi, zice Isaia: Fi-va rădăcina lui Iesei Cel ce Se ridică să domnească peste neamuri; întru Acela neamurile vor nădăjdui.
13Iar Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi de toată bucuria şi pacea în credinţă, ca prin puterea Duhului să prisosiţi c întru nădejde.
14Însă, fraţii mei, şi eu însumi sunt încredinţat asupră-vă că şi voi sunteţi plini de bunătate, plini de toată cunoştinţa, putând şi voi înşivă să vă povăţuiţi unii pe alţii.
15Dar, fraţilor, v'am scris pe-alocuri mai cu îndrăzneală, spre a vă face să vă aduceţi aminte de harul ce mi-a fost dat de Dumnezeu,
16să fiu eu slujitor al lui Iisus Hristos la neamuri, preoţeşte slujind Evanghelia lui Dumnezeu, pentru ca prinosul d neamurilor, sfinţit în Duhul Sfânt, să fie bineprimit.
17Aşadar, în Iisus Hristos am lauda în cele ce sunt către Dumnezeu.
18Căci nu voi îndrăzni să vorbesc ceva din cele ce n'a lucrat Hristos prin mine spre aducerea neamurilor la ascultare, cu vorba şi cu fapta,
19cu puterea semnelor şi a minunilor, cu puterea Duhului Sfânt, aşa încât de la Ierusalim şi'mprejurimile lui până în Iliria am împlinit propovăduirea Evangheliei lui Hristos,
20râvnind astfel să binevestesc nu acolo unde Hristos fusese numit e, ca să nu zidesc pe temelia altuia,
21ci după cum e scris: Cei cărora nu le-a fost vestit Îl vor vedea; şi cei ce n'au auzit de El vor înţelege.
22E pricina pentru care am şi fost de multe ori împiedicat să vin la voi.
23Dar acum, nemaiavând loc f în aceste ţinuturi şi de multe ori având dorinţa să vin la voi
24când va fi să mă duc în Spania... g Căci nădăjduiesc să vă văd în trecere şi să fiu însoţit de voi acolo, de va fi ca mai întâi să mă bucur de voi pentru o vreme.
25Acum însă mă duc la Ierusalim în slujba sfinţilor.
26Căci Macedonia şi Ahaia au binevoit să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii din Ierusalim.
27Au binevoit şi le sunt datori. Că dacă neamurile s'au împărtăşit de cele duhovniceşti ale lor, datoare sunt şi ele să le slujească în cele trupeşti.
28Aşadar, după ce voi face aceasta şi le voi încredinţa această roadă h, voi trece în Spania pe la voi.
29Şi ştiu că venind la voi, cu deplinătatea binecuvântării lui Hristos voi veni.
30Dar vă rog, fraţilor, pentru Domnul nostru Iisus Hristos şi pentru iubirea Duhului, ca împreună cu mine să vă luptaţi în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine,
31ca să scap de necredincioşii din Iudeea şi ca slujirea mea la Ierusalim să fie bineprimită de către sfinţi,
32aşa ca prin voia lui Dumnezeu să vin la voi cu bucurie şi'n mijlocul vostru să-mi iau oarecare odihnă i.
33Iar Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toţi. Amin!