1Co 13:07
pe toate le suferă, pe toate le crede, pe toate le nădăjduieşte, pe toate le rabdă;
Pr 10
CAPITOLUL 10
Despre dreptate.
1Fiul înţelept îşi înveseleşte tatăl,
iar fiul nebun îşi întristează mama.
2Nelegiuiţii nu se vor folosi de averi,
dar dreptatea va izbăvi din moarte.
3Domnul nu va ucide cu foame sufletul celui drept,
dar viaţa celor necredincioşi o va surpa.
4Sărăcia îl umileşte pe om,
dar mâinile celor îndemânatici a se îmbogăţesc.
5Fiul şcolit va fi înţelept
şi pe cel neşcolit îl va avea slugă.
6Fiul grijuliu scapă de zăduf,
dar fiul nelegiuit b se vatămă în spulberul secerişului.
7Binecuvântarea Domnului e pe capul celui drept,
iar gura necredincioşilor acoperită va fi cu plângere timpurie.
8Pomenirea drepţilor e cu laude,
dar numele necredincioşilor se stinge.
9Cel înţelept la inimă primeşte poruncile,
dar cel ce nu-şi păzeşte buzele se'mpiedică şi cade.
10Cel ce umblă drept, umblă cu încredere,
dar cel ce-şi strâmbă căile va fi astfel cunoscut.
11Cel ce face semne cu ochi viclean, întristare le adună oamenilor,
dar cel ce mustră cu îndrăznire e făcător de pace.
12Izvor de viaţă este în mâna dreptului,
dar gura necredincioşilor va fi acoperită de nimicnicie.
13Ura stârneşte gâlceavă,
dar iubirea îi acoperă pe toţi cei ce nu iubesc gâlceava.
14Cel ce scoate înţelepciune din buze
îl bate cu toiag pe cel lipsit de inimă.
15Înţelepţii îşi tăinuiesc priceperea,
dar gura celui nesocotit se apropie de pustiire.
16Averea celor bogaţi e cetate tare,
dar sărăcia e pustiirea necredincioşilor. c
17Faptele celor drepţi sunt făcătoare de viaţă;
dar roadele necredincioşilor, de păcate.
18Învăţătura păzeşte dreptele căi ale vieţii,
dar învăţătura lipsită de mustrare se rătăceşte.
19Buzele drepte acoperă gâlceava,
iar cei ce grăiesc ocări sunt tare lipsiţi de minte.
20Din vorba multă nu vei scăpa de păcat,
dar cel ce-şi reţine buzele va fi prevăzător.
21Argint lămurit este limba dreptului,
dar inima necredinciosului se va stinge.
22Buzele drepţilor ştiu lucruri înalte,
dar cei fără minte mor în sărăcie.
23Binecuvântarea Domnului e pe capul dreptului;
ea îl îmbogăţeşte, şi întristare'n inimă nu i se va adăuga.
24Nebunul face răul râzând,
dar înţelepciunea naşte în om lucrarea minţii. d
25Necredinciosul se scufundă'n nimicnicie,
dar dorinţa dreptului e bineprimită.
26Când trece furtuna, necredinciosul piere,
dar dreptul se fereşte şi pe totdeauna scapă.
27Aşa cum agurida strică la dinţi şi fumul la ochi,
întocmai e fărădelegea pentru cei ce o fac.
28Frica de Domnul adaugă zile,
dar anii necredincioşilor se vor împuţina.
29Veselia petrece cu drepţii,
dar nădejdea necredincioşilor va pieri.
30Frica de Domnul e întărirea cuviosului, e
dar prăbuşire le vine celor ce săvârşesc răul.
31Dreptul niciodată nu se va clinti,
dar necredincioşii nu vor locui pământul.
32Din gura celui drept picură înţelepciune,
dar limba nedreptului va pieri.
33Din buzele oamenilor drepţi picură daruri,
dar gura necredincioşilor e ticăloasă.