1Co 09:24
Nu ştiţi că cei ce aleargă'n stadion f aleargă toţi, dar numai unul ia premiul? Alergaţi aşa ca să-l luaţi.
2Tim 4
Porunci către Timotei (continuare). Salutări de sfârşit.
1Aşadar, te conjur în faţa lui Dumnezeu şi a lui Hristos Iisus Cel ce va să judece viii şi morţii, şi pe arătarea Lui şi pe împărăţia Lui:
2Propovăduieşte cuvântul, stăruie cu timp şi fără timp, mustră, ceartă, îndeamnă, întru toată îndelunga-răbdare şi întru toată'nvăţătura a.
3Că va veni vremea când nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci după poftele lor îşi vor îngrămădi învăţători să le răsfeţe auzul
4şi auzul şi-l vor întoarce de la adevăr şi către basme se vor abate.
5Tu însă fii treaz întru toate; îndură necazul; fă lucrare de evanghelist; slujba ta fă-o deplin!
6Că eu de-acum sânger spre jertfă b, şi vremea plecării mele a sosit.
7Lupta cea bună am luptat, alergarea mi-am împlinit-o c, credinţa am păzit-o.
8De acum mi s'a gătit cununa dreptăţii, pe care în Ziua aceea mi-o va da Domnul, Dreptul Judecător; şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce I-au iubit arătarea.
9Străduieşte-te să vii la mine curând;
10că Dimas, în dragoste cu veacul de-acum, m'a lăsat şi s'a dus la Tesalonic; Crescent, în Galatia; Tit, în Dalmaţia.
11Numai Luca d este cu mine. Ia-l pe Marcu e şi adu-l cu tine, că tare-mi este de folos în slujire.
12Pe Tihic l-am trimis la Efes.
13Când vei veni, adu-mi felonul pe care l-am lăsat în Troada, la Carp; şi cărţile, mai ales pergamentele.
14Alexandru f arămarul mi-a făcut mult rău; Domnul să-i răsplătească după faptele lui.
15Păzeşte-te şi tu de el, că tare mult s'a împotrivit cuvintelor noastre.
16La întâia mea apărare g nimeni nu mi-a stat alături; dimpotrivă, toţi m'au părăsit. Să nu li se ţină'n seamă!
17Dar mi-a stat alături Domnul şi m'a întărit, pentru ca prin mine propovăduirea să fie pe de-a'ntregul adeverită şi toate neamurile s'o audă; şi eu am fost izbăvit din gura leului h.
18Domnul mă va izbăvi de toată lucrarea cea rea şi mă va mântui spre împărăţia Sa cea cerească. Lui fie-I slava în vecii vecilor! Amin.
19Îmbrăţişează-i pe Priscila şi pe Acvila i şi casa lui Onisifor.
20Erast a rămas în Corint, iar pe Trofim j l-am lăsat în Milet, fiind bolnav.
21Străduieşte-te să vii mai înainte de începutul iernii k. Te îmbrăţişează Euvul, Pudenţiu, Linos, Claudia şi fraţii toţi.
22Domnul fie cu duhul tău! Harul fie cu voi! Amin.