1Co 09:18
Atunci, care este plata mea? Aceea că, binevestind Evanghelia, o vestesc fără plată, fără să mă folosesc de puterea pe care mi-o dă Evanghelia.
Col 1
Salutare. Pavel Îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru Coloseni. Persoana şi lucrarea lui Hristos. Slujirea lui Pavel în Biserică.
1Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei,
2sfinţilor şi fraţilor credincioşi întru Hristos, care sunt în Colose: Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Iisus Hristos!
3Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, întotdeauna rugându-ne pentru voi;
4căci am auzit de credinţa voastră în Hristos Iisus şi de iubirea pe care o aveţi către toţi sfinţii
5în virtutea nădejdii care vă este pregătită vouă în ceruri; pe ea mai dinainte aţi auzit-o în cuvântul adevărului Evangheliei
6care a ajuns la voi; aşa cum în toată lumea ea aduce roadă şi creşte, tot astfel şi la voi, din ziua'n care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu întru adevăr,
7aşa cum aţi învăţat de la Epafras a, iubitul nostru împreună-slujitor, cel ce pentru voi este credincios slujitor al lui Hristos
8şi care ne-a adus la cunoştinţă iubirea voastră întru Duh b.
9Iată de ce şi noi, din ziua în care am auzit-o, nu încetăm în a ne ruga pentru voi şi în a cere să vă umpleţi de cunoaşterea voii Sale întru toată înţelepciunea şi priceperea duhovnicească,
10umblând cu vrednicie înaintea Domnului, pentru ca'ntru toate să-I fiţi plăcuţi, aducând roadă în toată lucrarea cea bună şi sporind în cunoaşterea lui Dumnezeu,
11şi după puterea slavei Sale întărindu-vă cu toată puterea spre toată stăruinţa şi îndelunga-răbdare,
12cu bucurie mulţumind Tatălui, Celui ce v'a învrednicit să luaţi parte la moştenirea sfinţilor întru lumină,
13Cel ce ne-a scos de sub stăpânirea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii Sale,
14întru Care prin sângele Său avem răscumpărarea, iertarea păcatelor.
15El este chipul nevăzutului Dumnezeu, Întâi-Născut a toată zidirea c,
16pentru că'ntru El au fost zidite toate, cele din ceruri şi de pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie Tronuri, fie Domnii, fie Începătorii, fie Stăpânii d. Toate prin El şi pentru El s'au zidit
17şi El este mai înainte decât toate, şi toate'ntru El se ţin împreună.
18Şi El este Capul trupului, al Bisericii, El, Care este Începutul, Întâiul-Născut din morţi, ca să fie El Cel dintâi întru toate.
19Căci în El a binevoit [Dumnezeu] să sălăşluiască toată plinătatea e
20şi prin El pe toate'ntru El să le împace f, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, pace făcând prin El, prin sângele crucii Sale.
21Şi pe voi, cei ce oarecând în faptele voastre cele rele eraţi înstrăinaţi şi vrăjmaşi cu mintea,
22acum El prin moarte v'a împăcat în trupul Său de carne, pentru ca înaintea Lui să vă înfăţişeze sfinţi, fără prihană şi nevinovaţi,
23dacă într'adevăr rămâneţi întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei pe care-aţi auzit-o, cea care a fost propovăduită la toată făptura de sub cer şi al cărei slujitor făcutu-m'am eu, Pavel.
24Acum mă bucur de suferinţele mele pentru voi, şi'n trupul meu împlinesc lipsurile necazurilor lui Hristos pentru trupul Său, adică Biserica,
25al cărei slujitor am devenit în virtutea iconomiei lui Dumnezeu ce mi-a fost dată pentru voi, aceea de a plini g cuvântul lui Dumnezeu,
26taina cea din veci ascunsă şi din generaţii, dar acum descoperită sfinţilor Săi;
27lor a vrut Dumnezeu să le arate care este bogăţia slavei acestei taine între neamuri, adică Hristos Cel dintru voi, nădejdea slavei!
28Pe El Îl vestim noi, pe tot omul sfătuindu-l şi pe tot omul învăţându-l întru toată înţelepciunea, pentru ca pe tot omul să-l înfăţişăm desăvârşit întru Hristos Iisus.
29Spre aceasta mă şi ostenesc, luptându-mă potrivit lucrării Lui, care'n mine se săvârşeşte cu putere.