1Co 09:13
Oare nu ştiţi că cei ce săvârşesc cele sfinte mănâncă de la templu? că cei care-i slujesc altarului, de la altar au parte?
Evr 13
Slujire bineplăcută lui Dumnezeu. Binecuvântare şi salutări.
1Să dăinuie iubirea frăţească.
2Nu uitaţi iubirea de străini a; că prin aceasta unii, fără s'o ştie, au găzduit îngeri b.
3Aduceţi-vă aminte de cei închişi, ca şi cum aţi fi legaţi împreună cu ei; de cei ce'ndură rele, de vreme ce şi voi sunteţi în trup.
4Cinstită'ntru totul să fie căsnicia, şi patul ei fie ne'ntinat, căci Dumnezeu îi va judeca pe desfrânaţi şi pe adulteri.
5Purtarea să vă fie fără iubire de arginţi c; mulţumiţi-vă cu ceea ce aveţi, căci Însuşi El a zis: Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi,
6aşa ca noi să putem avea curajul de a zice: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme! Ce-mi va face mie omul?
7Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, cei ce v'au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; la a căror săvârşire d luând seama, urmaţi-le credinţa.
8Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi şi în veci.
9Nu vă lăsaţi amăgiţi de învăţături felurite şi străine, căci bine este ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri de la care cei ce s'au dedat la ele n'au avut nici un folos e.
10Noi avem un Altar f de la care cei ce slujesc Cortului g n'au dreptul să mănânce.
11Într'adevăr, trupurile animalelor al căror sânge e adus de arhiereu în altar ca jertfă pentru păcat sunt arse în afara taberei.
12Iată de ce şi Iisus, pentru ca El să sfinţească poporul cu sângele Său, a pătimit în afara porţii.
13Să ieşim aşadar la El în afara taberei, purtându-I ocara;
14că nu avem aici cetate stătătoare, ci căutăm pe aceea ce va să fie.
15Prin El deci să-I aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică roada buzelor care-I mărturisesc numele.
16Nu uitaţi facerea-de-bine şi părtăşia bunurilor, căci în jertfe ca acestea găseşte Dumnezeu plăcere.
17Ascultaţi de mai-marii voştri şi supuneţi-vă lor, că ei priveghează pentru sufletele voastre, ca unii ce au să dea seamă de ele: s'o facă cu bucurie şi nu suspinând, ceea ce nu v'ar fi de folos.
18Rugaţi-vă pentru noi; căci suntem încredinţaţi că avem o conştiinţă bună, voind ca'ntru totul să ne purtăm cum trebuie.
19Dar vă rog s'o faceţi cât mai devreme, pentru ca eu să vă fiu înapoiat cât mai curând.
20Iar Dumnezeul păcii, Cel ce L-a sculat din morţi pe Domnul nostru Iisus, Marele Păstor al oilor prin sângele unui testament veşnic h,
21să vă înzestreze cu tot ceea ce e bun spre a-I face voia, lucrând întru noi ceea ce e bineplăcut înaintea Lui, prin Iisus Hristos, Căruia fie-I slava în vecii vecilor! Amin.
22Şi vă rog, fraţilor, să fiţi îngăduitori cu acest cuvânt de îndemnare, căci vi l-am scris pe scurt.
23Să ştiţi că fratele Timotei a fost pus în libertate. Dacă vine mai degrabă, vă voi vedea împreună cu el.
24Îmbrăţişaţi-i pe toţi mai-marii voştri şi pe toţi sfinţii. Vă îmbrăţişează cei din Italia.
25Harul fie cu voi toţi! Amin.