EVANGHELIA ZILEI
SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA EVANGHELIE
ÎN PREA LUMINATA
DUMINICĂ A PAŞTILOR


Evanghelia de la Ioan
(I, 1-17)

ntru'nceput era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul Dumnezeu era.
  Acesta era dintru'nceput la Dumnezeu;
  toate printr'Însul s'au făcut şi fără El nimic nu s'a făcut din ceea ce s'a făcut.
  Viaţă era într'Însul, şi viaţa era lumina oamenilor;
  şi lumina întru întuneric luminează şi întunericul nu a cuprins-o.
  Fost-a om trimis de la Dumnezeu; numele lui era Ioan.
  Acesta spre mărturie a venit, să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.
  Nu el era Lumina, ci să mărturisească despre Lumină.
  Lumina era cea adevărată, Care, venind în lume, luminează pe tot omul.
  În lume era şi lumea printr'Însul s'a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut.
  Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.
  Dar celor câţi L-au primit, care cred întru numele Lui, le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu,
  cei ce nu din sânge, nici din voie trupească, nici din vrere bărbătească, ci de la Dumnezeu s'au născut.
  Şi Cuvântul trup S'a făcut şi S'a sălăşluit întru noi; şi noi văzutu-I-am slava ca pe slava Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.
  Ioan mărturisea despre El şi striga, zicând: „Acesta era Cel despre Care am zis: Cel ce vine după mine înaintea mea S'a plinit, fiindcă mai înainte de mine era.
  Şi din plinătatea Lui noi toţi am primit şi har pentru har,
  căci legea prin Moise s'a dat, dar harul şi adevărul prin Iisus Hristos au venit.

Din Proverbele lui Solomon
Pr 28, 17
Cel ce se pune chezaş pentru un învinuit de crimă
fugar va fi şi statornicie nu va avea.
Ceartă-l pe fiul tău, şi el te va iubi
şi frumuseţe îi va da sufletului tău;
el nu se va supune unui neam nelegiuit.
Pr 22, 17–20
Apleacă-ţi urechea la cuvintele înţelepţilor, ascultă şi cuvintele mele
şi lipeşte-ţi inima, ca să ştii că ele sunt bune.
Şi dacă ţi le vei pune la inimă,
împreună cu tine se vor veseli pe buzele tale,
pentru ca nădejdea ta să fie în Domnul
şi pentru ca El să-ţi facă ţie cunoscută calea;
şi scrie-ţi-le de trei ori,
pentru sfat şi cunoaştere, pe tăbliţa inimii tale.