2Par 36:16
Dar ei Îi batjocoreau solii şi-I defăimau cuvintele şi-şi râdeau de profeţii Săi, până ce mânia Domnului s'a îngrămădit deasupra poporului Său în aşa măsură, încât nu mai era nimic de făcut.
Ir 36
Cartea lui Ieremia este arsă de către Ioiachim. a
1În cel de al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, fost-a cuvântul Domnului către mine, zicând:
2„Ia-ţi hârtie b pentru o carte şi scrie pe ea toate cuvintele pe care Eu ţi le-am grăit împotriva Ierusalimului şi împotriva lui Iuda şi împotriva tuturor neamurilor, din ziua'n care am grăit către tine, din zilele lui Iosia, regele lui Iuda, şi până'n ziua de astăzi.
3Poate că va auzi casa lui Iuda toate relele pe care Eu am de gând să le fac asupră-le, pentru ca doar-doar se va întoarce fiecare din calea lui cea rea şi astfel să fiu Eu milostiv faţă de nelegiuirile şi păcatele lor“.
4Aşa că Ieremia l-a chemat pe Baruh, fiul lui Neria, iar acesta a scris pe hârtia cărţii, din gura lui Ieremia c, toate cuvintele Domnului pe care Acesta i le grăise.
5Iar Ieremia i-a poruncit lui Baruh, zicând: „Eu mă aflu sub pază d şi nu pot să intru în casa Domnului;
6aşa că tu vei citi din cartea aceasta în auzul poporului din casa Domnului, în ziua de post e, şi în auzul întregului Iuda, al celor ce vin de prin cetăţile lor.
7Poate că smerita lor rugăciune f va veni în faţa Domnului şi ei se vor întoarce din calea lor cea rea; că mare este mânia şi urgia Domnului, pe care El le-a rostit împotriva acestui popor“.
8Iar Baruh a făcut după cum i-a poruncit Ieremia, citind din carte, în casa Domnului, toate cuvintele acestea.
9Şi a fost că în cel de al cincilea g an al regelui Ioiachim, în luna a noua, tot poporul din Ierusalim şi casa lui Iuda au rânduit un post înaintea feţei Domnului.
10Iar Baruh citea din carte cuvintele lui Ieremia în casa Domnului, în odaia lui Ghemaria, fiul lui Şafan, scriitorul, în curtea de sus, la intrarea porţii celei noi a casei Domnului, şi în auzul întregului popor.
11Iar Miheia, fiul lui Ghemaria, fiul lui Şafan, a auzit din carte toate cuvintele Domnului.
12Şi s'a coborât la casa regelui, în casa scriitorului; şi, iată, acolo şedeau toţi dregătorii: Elişama scriitorul, Delaia, fiul lui Şemaia, şi Elnatan, fiul lui Acbor, şi Ghemaria, fiul lui Şafan, şi Sedechia, fiul lui Anania, şi toţi dregătorii.
13Iar Miheia le-a adus la cunoştinţă toate cuvintele pe care le auzise de la Baruh în timp ce acesta le citea în auzul poporului.
14Şi toţi dregătorii au trimis la Baruh, fiul lui Neria, pe Iehudi, fiul lui Netania, fiul lui Şelemia, fiul lui Cuşi, ca să-i spună: „Ia în mână cartea din care ai citit în auzul poporului, şi vino!“ Aşa că Baruh a luat cartea şi s'a coborât la ei.
15Şi i-au zis: „Mai citeşte o dată, în auzul nostru!“ Iar Baruh a citit.
16Şi a fost că după ce ei au auzit toate cuvintele, s'au sfătuit între ei, fiecare cu vecinul său, şi au zis: „Toate aceste cuvinte să i le spunem regelui!“
17Şi l-au întrebat pe Baruh, zicând: „De unde ai scris tu cuvintele acestea toate?“.
18Iar Baruh a răspuns: „Ieremia – chiar el, cu gura lui – mi-a spus mie toate cuvintele acestea, iar eu le-am scris în carte“.
19Ei i-au zis lui Baruh: „Du-te şi te ascunde, tu şi Ieremia; nici un om să nu ştie unde sunteţi!“
20Şi ei au intrat la rege în curte, iar cartea au dat-o [cuiva] s'o păstreze în odaia lui Elişama; şi i-au spus regelui toate cuvintele acestea.
21Iar regele l-a trimis pe Iehudi să ia cartea; şi el a luat-o din odaia lui Elişama. Şi a citit Iehudi în auzul regelui şi în auzul tuturor dregătorilor care-i şedeau împrejur.
22Acuma, regele şedea în casa de iarnă, iar în faţa lui ardea un foc pe vatră.
23Şi a fost că dacă Iehudi a citit vreo trei sau patru foi, [regele] le-a tăiat cu un cuţitaş de răzuit hârtia şi le-a aruncat în focul care ardea pe vatră, până ce toată cartea s'a mistuit h.
24Iar regele şi servii săi care auzeau toate cuvintele acestea nu s'au tulburat şi nici nu şi-au sfâşiat hainele.
25Dar Elnatan, Delaia şi Ghemaria îl sfătuiseră pe rege să nu ardă cartea.
26Iar regele a poruncit lui Ierahmeel, fiul regelui, şi lui Şeraia, fiul lui Azirel, să-i prindă pe Baruh şi pe Ieremia, dar aceştia se ascunseseră.
27După ce regele a ars cartea cu toate cuvintele pe care Baruh le scrisese din gura lui Ieremia, fost-a cuvântul Domnului către Ieremia, zicând:
28„Ia din nou altă hârtie şi scrie toate cuvintele ce erau în cartea pe care a ars-o regele Ioiachim.
29Şi vei zice: Aşa grăieşte Domnul: – Tu ai ars această carte, zicând: «De ce ai scris tu în ea că regele Babilonului va veni negreşit şi va nimici această ţară şi că nu va mai fi în ea nici om, nici dobitoc?»
30De aceea, aşa grăieşte Domnul cu privire la Ioiachim, regele lui Iuda: El nu va avea pe cine să aşeze pe tronul lui David, iar stârvul său va fi aruncat în arşiţa zilei şi'n îngheţul nopţii.
31Şi-l voi cerceta, pe el şi familia lui şi pe slugile lui; asupra lui şi asupra locuitorilor Ierusalimului şi asupra pământului lui Iuda voi aduce toate relele despre care le-am vorbit fără ca ei să Mă fi ascultat“.
32Iar Baruh a luat altă hârtie şi a scris pe ea, din însăşi gura lui Ieremia, toate cuvintele cărţii pe care o arsese Ioiachim; şi încă multe alte cuvinte, asemenea celor dintâi, i s'au adăugat.